Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên 2024, Nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư

Sáng ngày 22/04/2024, Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên 2024, Nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên 2024, Nhiệm kỳ 2024 – 2029 (kèm theo các Báo cáo và tờ trình đã được thông qua).

Chi tiết vui lòng mở tại đây:

  1. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024, Nhiệm kỳ 2024 – 2029
  2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Trân trọng!