Thông báo sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Nhiệm kỳ 2024 – 2029

       Kính gửi Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan thông báo tới Quý vị cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

  1. Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029: Sửa đổi một số nội dung của D tho Báo cáo thc hin Ngh quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029:
  • Nội dung tại Phần thứ II. Mục  “2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính KH năm 2024
1 Doanh thu (0 VAT) Tỷ đồng 701
2 Kim ngạch XK Triệu USD 14
3 Tổng SL sợi quy chuẩn Tấn 11.128
Nồi cọc Tấn 9.305
OE Tấn 1.223
Đậu xe Tấn 600
4 Tổng LN trước thuế Tỷ đồng 16
5 Nộp ngân sách Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước
6 TNBQ cho NLĐ Đồng/người/tháng 10.800.000
7 Phấn đấu cổ tức đạt % 0

Những năm tiếp theo, nhiệm kỳ 2024 đến năm 2029, tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu trên và phấn đấu thực hiện tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu từ 5-15 % mỗi năm.”

  • Sửa đổi thành nội dung: “2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Mục tiêu So sánh thực hiện năm 2023
1 Doanh thu (0 VAT) Tỷ đồng 773 100%
2 Kim ngạch XK Triệu USD 10 136%
3 Tổng SL sợi quy chuẩn Tấn 11.128 138%
Nồi cọc Tấn 9.520 134%
OE Tấn 1.517 150%
Đậu xe Tấn 891 177%
4 Tổng LN trước thuế Tỷ đồng 4.5
5 Nộp ngân sách Triệu đồng Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước
6 TNBQ cho NLĐ Đồng/người/tháng 10.800.000 123%
7 Phấn đấu cổ tức đạt %  

 

Những năm tiếp theo, nhiệm kỳ 2024 đến năm 2029, tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu trên và phấn đấu thực hiện tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu trên 5% mỗi năm”

  • Sa đổi một số nội dung của Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 – 2023; nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029:
  • Nội dung tại Phần II. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029:

“(…) Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính KH năm 2024
1 Doanh thu (0 VAT) Tỷ đồng 701
2 Kim ngạch XK Triệu USD 14
3 Tổng SL sợi quy chuẩn Tấn 11.128
Nồi cọc Tấn 9.305
OE Tấn 1.223
Đậu xe Tấn 600
4 Tổng LN trước thuế Tỷ đồng 16
5 Nộp ngân sách Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước
6 TNBQ cho NLĐ Đồng/người/tháng 10.800.000
7 Phấn đấu cổ tức đạt % 0

   (…)”.

Sửa đổi thành: “Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024: Theo nội dung tại phần II. 2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 tại Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thông qua.”

2. Sa đổi một số nội dung của Báo cáo hoạt động BKS năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2023 và nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029: Nội dung tại mục B phần “III. Một số chỉ tiêu đánh giá năng lực, hiệu quả của Công ty Thu nhập cổ phiếu thường (EPS) năm 2023: 0.0 đồng. Bảng các chỉ tiêu trên phản ánh tại thời điểm 31/12/2023 như sau: (…) – Thu nhập cổ phiếu thường (EPS): 442 đồng. (…).”

Sửa đổi thành: “III. Một số chỉ tiêu đánh giá năng lực, hiệu quả của Công ty: (…) Thu nhập cổ phiếu thường (EPS) năm 2023: -9.064 đồng (…).

3. Bổ sung tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2024- 2029 thông qua việc sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty ban hành ngày lần thứ 10 vào 16/08/2021 như sau:

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY 16/08/2021 ĐIỀU CHỈNH

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1.      Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 55.000.000.000 (năm mươi lăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ được chia thành 5.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000đồng/cổ phần. Tất cả các cổ phần do công ty phát hành đều là cổ phần phổ thông. Sửa đổi Khoản 1 thành:1.      Vốn điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Trân trọng!