Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024-2029

Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan trân trọng kính mời Quý vị Đại biểu, đối tác và cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thời gian: 7h30′ Thứ 2 – Ngày 22/04/2024.

Tại: Hội trường Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan – số 33 Nguyễn Văn Trỗi, P. Bến Thủy, TP Vinh

Gửi kèm thông báo này tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chi tiết vui lòng mở tại đây:

0.1 Thông báo mời họp_signed

01.1.Dự thảo chương trình đại hội_signed

01.2.Dự thảo quy chế tổ chức đại hội_signed

01.3. Dự thảo quy chế bầu cử_signed

01.4. Dự thảo báo cáo của HĐQT_signed

02.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023_signed

03.Báo cáo hoạt động của HĐQT 2023, NK 2019-2023_signed

4. BCBKS_2024 – 31.03.2024

05.Tờ trình DHĐCH chiến lược đầu tư 2024-2029_signed

06.Tờ trình DHĐCĐ PA chào báo cổ phiếu_signed

07.Tờ trình ĐHĐCD lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024_signed

08.Tờ trình DHĐCĐ chi trả thù lao HĐQT NK 2024-2029_signed

09. Tờ trình số lượng TV HĐQT, BKS 2024-2029_signed

10.Danh sách ứng viên bầu TV HĐQT, BKS 2024-2029_signed

Trân trọng!