Công bố báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 và giải trình

Kính gửi Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan kính gửi Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiếm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và giải trình một số yếu tố trong báo cáo.

Vui lòng mở file tại đây:

CBTT-BCTC 2023 (28.3.2024)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 HTL_signed

Báo cáo tài chính năm 2023 HTL_signed

Trân trọng!