Công bố thông tin về việc lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan công bố thông tin về việc lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 – 2029 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin triệu tập ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029

Trân trọng thông báo!