Công bố thay đổi thông tin nhân sự

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về những thay đổi quan trọng trong bộ máy nhân sự của công ty. Những thay đổi này là một phần trong kế hoạch phát triển và mở rộng của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Dưới đây là những thay đổi chính và vai trò mới của các thành viên trong đội ngũ quản lý và nhân sự.

Chi tiết vui lòng mở tại đây:

  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. Danh sách người nội bộ, người/tổ chức có liên quan người nội bộ