Công bố thông tin về thay đổi nhân sự

Kính gửi: Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan kính gửi Công bố thông về thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết vui lòng mở tại đây:

TB thay doi nhan su-đã nén-1

Trân trọng!