liên hệ với chúng tôi

  THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

  BÀ LƯU THỊ THUẬN HẢI – TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

  • Email:hai.vt83@gmail.com
  • Điện thoại: +84 963 576 795
  • Fax: +84.2383 855 422

  PHỤ TRÁCH NỘI ĐỊA:

  ÔNG NGUYỄN ÁNH DƯƠNG – PHÓ PHÒNG KD-XNK

  • Email: duongna2008@gmail.com
  • Điện thoại: +84 942 269 268 / +84 968 166 257
  • Fax: +84.2383 855 422

  PHỤ TRÁCH XUẤT KHẨU:

  BÀ NGUYỄN THỊ KIỀU LY

  • Email: Lynk.halotexco@gmail.com
  • Điện thoại: +84 935 576 696 / +84 886 008 728
  • Fax: +84.2383 855 422