Kính gửi: Quý cổ đông và nhà đầu tư

Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan kính gửi tới các Quý cổ đông và các nhà đầu tư Báo cáo số 78/BC-HĐQT ngày 04/08/2021 kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Sau đây là toàn văn Báo cáo:

BAO CAO KET QUA DOT CHAO BAN CO PHIEU RIENG LE

 

Trân trọng!