Kính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, cùng quý vị cổ đông.

Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan thông báo công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 và danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty.

Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang dau nam 2021

Danh sach co dong lon 2021

Trân trọng thông báo.

>.admin