Kính gửi quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị loan báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 bằng văn bản Báo cáo thường niên năm 2020.

Bao cao thuong nien 2020

Trân trọng!

>.admin.