Kính gửi quý vị cổ đông

Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan xin được gửi toàn văn bản tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và tờ trình tăng vốn Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021

bao cao tai chinh 2020 – 26.3-đn

To trinh tang von

Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh

Bang can doi ke toan

Bao cao luan chuyen tien te

admin