Kính gửi Quý vị cổ đông.

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã họp ban hành nghị quyết số 158/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

  1.  Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:  Ngày 30/3/2020
  2. Thời gian tổ chức Đại hội:  Một ngày, dự kiến ngày 20/4/2020 đến 25/4/2020
  3. Địa điểm:   Hội trường Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan. Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Nghi-quyet-thang-3.2020.pdf” title=”Nghi quyet thang 3.2020″]

Cùng ngày, Hội đồng quản trị đã có thông báo số 159/TB-HĐQT Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Cong-bo-thong-tin.pdf” title=”Cong bo thong tin”]

Trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông!

>..admin