Kính gửi Quý vị cổ đông.

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. Mã chứng khoán giao dịch:  HLT

Thong bao ket qua giao dich CP HLT

Trân trọng thông báo.

admin:  Đình Hải