Kính gửi Quý vị cổ đông!

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ngày 02 tháng 10 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã thông qua và ban hành Quyết định sô 149/2019/QĐ-HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2019 theo Nghị quyết số 137/NQ-ĐHĐCĐ-HTL ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Nội dung văn bản Nghị quyết xin mời Quý vị cổ đông xem file văn bản đính kèm.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông và Người lao động.

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Quyet-dinh-cua-HDQT.pdf” title=”Quyet dinh cua HDQT”]

……….. admin