Thực hiện Quyết định số 2761/QĐ-BCT ngày 07/8/2018 của Bộ Công Thương về Ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã chỉ đạo các đơn vị thành viên và toàn bộ CBCNV triển khai thực hiện nghiêm túc Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN (9/11/2018).
Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 có chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 cụ thể như sau:

1. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;

3. Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân;

4. Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả;

5. Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật;

6. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của Vinatex đều hướng đến việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ, nhân viên tại Tập đoàn và các đơn vị thuộc Vinatex; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thực thi pháp luật đồng thời tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật chung và gắn với tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

Hình thức triển khai Ngày Pháp luật:

+ Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 2018 tại Tập đoàn và các đơn vị thuộc Tâp đoàn.

+ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn và các đơn vị thuộc Tập đoàn bằng các hình thức: Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11. Lồng ghép phổ biến Ngày Pháp luật trong các cuộc họp của Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, họp sơ kết, tổng kết Tập đoàn, chào cờ giao ban công việc đầu tháng…

+ Với những tiện ích và hiệu quả của việc áp dụng công nghiệp 4.0, Tập đoàn thực hiện và chỉ đạo đơn vị chủ động triển khai truyền thông qua các kênh truyền thông của Tập đoàn và đơn vị như: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về phổ biến pháp luật; Hỏi đáp, tư vấn pháp luật; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật; treo pa-nô, áp phích, băng rôn tại cơ quan…

Thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật: Cả năm 2018, tập trung trong tháng cao điểm từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018. Các đơn vị thành viên và toàn bộ CBCNV Vinatex thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật theo các hình thức phù hợp với tính chất của cơ quan, đơn vị, chú trọng các văn bản pháp luật của đơn vị mình để triển khai thực hiện đúng quy định.

(Nguồn: Vinatex)