English
Kính gửi Quý vị cổ đông.         Được sự thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến tổ chức vào ngày ...