Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Xây dựng và phát tiển  Công Ty Cổ Phần Dệt May Hoàng Thị Loan thành chuỗi cung ứng sản phẩm ngành Dệt may theo hướng bền vững, đa dạng hoá, chất lượng vượt trội nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng.
Là đơn vị nòng cốt trong khu vực, mang lại lợi ích cho xã hội.

Triết lý kinh doanh

  1. Người lao động là tài sản quý giá nhất của Công Ty.
  2. Giá trị thực sự của Công ty chính là lợi ích của khách hàng.
  3. Đóng góp hữu ích vào sự phát triển của đất nước, môi trường sống và đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.

Định hướng phát triển doanh nghiệp

  1. Văn hóa nhân văn và thượng tôn pháp luật.
  2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
  3. Cung ứng sản phẩm chất lượng.
  4. Tích cực tham gia chuỗi giá trị ngành và toàn cầu.