Lời cam kết

Lời cam kết đến khách hàng

  1. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  2. Thực hiện đầy đủ các quy tắc hành xử về trách nhiệm xã hội, môi trường và an ninh.
  3. Sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công của Công ty chúng tôi.

Lời cam kết đến nhân viên

  1. Chăm lo đời sống người lao động là thước đo giá trị phát triển của Công Ty Dệt May Hoàng Thị Loan, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng lẫn nhau.
  2. Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp hướng đến Chân – Thiện – Mỹ, tôn vinh các cá nhân làm việc có hiệu quả, xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến để làm gương cho tập thể học tập.

Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo lập các giá trị bền vững thông qua các chương trình đạo tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động.