Kính gửi: Các Quý cổ đông và nhà đầu tư

Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan kính gửi tới các quý Cổ đông và Nhà đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 9, ngày 24/09/2021.

Chi tiết tại file sau đây:

Giay chung nhan dang ky kinh doanh lan thu 9

Trân trọng!