Kính gửi: – Các Quý Cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan công bố thông tin Quyết định số 481/QĐ-SDGHN ngày 15/09/2021 về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan của Sở Giáo dịch chứng khoán Hà Nội.

Chi tiết vui lòng mở file sau đây:

481-QD_2021-09-15

Trân trọng!