Kính gửi: – Các Quý cổ đông và nhà đầu tư

Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan kính gửi báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của bà Đào Thị Hà – CMND: 183.499.897 – Ngày cấp: 01/10/2018 – Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Chi tiết Quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng mở file đính kèm sau đây:

BC – CD LON

Trân trọng thông báo!