Kính gửi: Quý cổ đông và nhà đầu tư

Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan kính gửi tới các Quý cổ đông và các nhà đầu tư Báo cáo số 4514/UBCK-QLCB ngày 12/08/2021 V/v báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HTL.

Sau đây là toàn văn Báo cáo:

CV UBCK BC KQ CHAO BAN CP RIENG LE

Trân trọng!