Kính gửi: Quý cổ đông và nhà đầu tư

Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan kính gửi tới các Quý cổ đông và các nhà đầu tư

  • Thông báo số 79/TB- HĐQT ngày 04/08/2021 Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Sau đây là toàn văn Thông báo.

TB thay doi luong cp 79

Trân trọng!