Kính gửi: Quý cổ đông và nhà đầu tư

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan kính gửi tới các Quý cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết Hội đồng quản trị số 77/NQ-HĐQT ngày 04/8/2021 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua; thông qua vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới.

Sau đây là toàn văn Nghị quyết:

Trân trọng!