Kính gửi: Quý cổ đông và nhà đầu tư

Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan kính gửi tới các Quý cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/NQ-HĐQT ngày 03/8/2021 thông qua việc gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Sau đây là toàn văn Nghị quyết:

nghi quyet so 75

Trân trọng!