Kính gửi quý vị cổ đông và Nhà đầu tư

Ngày 26/7/2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua thời gian phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo phương án tăng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Sau đây là toàn văn Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT

Nghi quyet cua Hoi dong quan tri ve thoi gian phan phoi co phieu rieng le cho nha dau tu

Trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông và Nhà đầu tư.

>. admin