Kính gửi quý vị cổ đông và các nhà đầu tư

Ngày 24/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã thống nhất thông qua việc rà soát lại tiêu chuẩn của các nhà đầu tư tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021, có văn bản kèm theo.

Nghi quyet so 65 cua HDQT

Trân trọng thông báo.

>.admin