Kính gửi  Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Các quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Mã cổ phiếu HLT.

Cong bo thong tin

Trân trọng thông báo./.

>.admin