Kính gửi:  Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Các quý vị cổ đông!

Thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên và Báo cáo trước cổ đông các nội dung trình Đại hội . Ban Tổ chức đại hội kính gửi các cơ quan quản lý, các cổ đông các tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2021.

29. Thong bao hop

27. Quy che Dai hoi

21. To trinh Dai hoi dong co dong

24. Bao cao Hoi dong quan tri

25. Bao cao Ban kiem soat

28. Thong qua bao cao tai chinh duoc kiem toan

19.To trinh chien luoc dau tu

22.To trinh bo sung thanh vien Ban kiem soat

23. To trinh lua chon don vi kiem toan

26. Du thao nghi quyet

…………admin