Kính gửi:  Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan quyết nghị:

  • Chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 18/3/2021.
  • Dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội vào ngày 13/4/2021
  • Địa điểm tổ chức:  Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan. Số 33, đường Nguyễn Văn trỗi, phường Bến Thủy – Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
  • Nội dung cụ thể:  xin vui lòng mở file đính kèm

Nghi quyet so 13 cua Hoi dong quan tri

Thong bao so 14 dang ky dai hoi co dong 2021

Thong bao so 15 cong bo thong tin dien tu

Trân trọng kính thông báo đến các tổ chức và quý vị cổ đông.

>. adimin:  Đình Hải