Kính gửi Quý vị cổ đông.

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT- BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan cập nhật, công bố báo cáo hoạt động của HĐQT, tỉnh hình quản trị công ty năm 2020 và thông tin cổ đông lớn năm 2020.

  1.  Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Bao cao quan tri 2020

  1. Danh sách cổ đông lớn năm 2020

Danh sach co dong lon 2020

Trân trọng gửi đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông báo đến quý vị cổ đông.

>. admin:  Đình Hải