Kính gửi quý vị cổ đông

Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã ký hợp đồng đơn vị kiểm toán năm 2020.

Hop dong kiem toan

Trân trọng thông báo đến quý vị cổ đong.

>.admin