Kính gửi quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã trình lấy ý kiến cổ đông về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty kể từ tháng 10 năm 2020.

HĐQT xin gửi đến quý vị Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Bien ban kiem phieu

Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Nghi quyet 189

Trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông.

>.admin:  Đình Hải