Kính gửi:  Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Toàn thể cổ đông!

Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan có Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT, ngày 27/8/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông  bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Nghi-quyet-189.pdf” title=”Nghi quyet 189″]

Công văn số 190/CV-HTL, ngày 27/8/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện:   trong tháng 9/2020

Các thông tin cụ thể được nêu trong Nghị quyết.

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Thong-bao-190.pdf” title=”Thong bao 190″]

Hội đồng quản trị trình Hội đồng cổ đông việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Thời gian hoàn thành việc lấy ý kiến trước ngày 10/10/2020.

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/To-trinh-sua-doi-nganh-nghe-kinh-doanh.pdf” title=”To trinh sua doi nganh nghe kinh doanh”]

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Phieu-y-kien.pdf” title=”Phieu y kien”]

>admin:  Đình Hải