Kính gửi Quý vị cổ đông.

Thực hiện Nghị quyết số 162/NQ-HĐQT, ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan về triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ban Tổ chức Đại hội xin gửi quý vị cổ đông tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Quý vị vui lòng mở File wp-pdf.com dưới đây:

Trong mỗi tài liệu có nhiều trang quý vị vui lòng di chuyển chuột máy tính lên góc phía trên bên trái ấn vào ô thứ 2 để chuyển tiếp trang tiếp theo (trang sau). Trân trọng cảm ơn!

Thu moi du Dai hoi
Giay uy quyen tham du Dai hoi
Phieu dang ky tham du Dai hoi

 

Phần nội dung thực hiện tại Đại hội:

Chuong trinh Dai hoi
Quy che to chuc Dai hoi
Bao cao thuc hien nghi quyet Dai hoi co dong
Bao cao tai chinh da duoc kiem toan
Bao cao cua Ban kiem soat
Bao cao hoat dong cua HDQT tu thang 4.2019 den nay va Phuong huong 2020 - 2021
Bao cao ket qua dua co phieu giao dich tren san Upcom

 

Nội dung trình xin ý kiến Đại hội:

To trinh sua doi Dieu le
To trinh so luong thanh vien HDQT 2020 - 2024

To trinh lua chon don vi kiem toan bao cao tai chinh
Quy che bau cu

Quý vị cổ đông tham dự Đại hội sẽ nhận tài liệu bằng văn bản do Ban Tổ chức Đại hội cung cấp.

admin:  Đình Hải