Kính gửi quý vị cổ đông và Các thành viên lưu ký

Ngày 18/3/2020 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có thông báo số 58/2019/GCNCP-VSD-1 về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần 1.

GCN thay doi dang ky chung khoan bo sung

Trân trọng thống báo đến quý vị cổ đông và thành viên lưu ký.