Kính gửi quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Xin quý vị mở file đính kèm để xem nội dung chi tiết.

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Bao-cao-ket-qua-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc.pdf” title=”Bao cao ket qua phat hanh co phieu de tra co tuc”]

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Cong-bo-thong-tin-thay-doi-so-luong-CP-dang-luu-hanh-co-quyen-bieu-quyet.pdf” title=”Cong bo thong tin thay doi so luong CP dang luu hanh co quyen bieu quyet”]

Lưu ý:  Phần trên, bên trái file PDF có cửa sổ để xem trang tiếp (Next)

Admin:  Đình Hải