Kính gửi:   Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Cổ đông Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

 

Xin mở file đính kèm tại trang website của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan về thông tin tổ chức thực hiện giao dịch và thông tin về người nội bộ của Công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký và đóng dấu

Nguyễn Song Hải

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Thong-bao-giao-dich-co-phieu.pdf” title=”Thong bao giao dich co phieu”]

…………

Admin