Kính gửi Quý vị cổ đông!

Hiện nay Công ty đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng để đưa cổ phiếu Công ty giao dịch trên sàn UPCOM; Sau khi CP Công ty giao dịch trên sàn UPCOM, tất cả các giao dịch mua bán cổ phiếu của Công ty đều phải thực hiện trên sàn UPCOM và thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán do đó Thư ký HĐQT kính thông báo nhờ các Trưởng đơn vị thông báo tới cổ đông của Công ty hiện đang là nhân viên trực thuộc đơn vị mình quản lý tiến hành mở tài khoản và lưu kí chứng khoán như sau:

Đề nghị Quý cổ đông đến làm thủ tục tại: Phòng họp 2 khu vực nhà 3 tầng- Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan với sự hướng dẫn của Công ty Chứng khoán FPT

Thời gian: từ 8h đến 16h30 ngày thứ 6 20/12/2019 và sáng thứ 7 ngày 21/12/2019

Khi đi Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân bản gốc và 2 bản sao

Lưu ý: Trường hợp Cổ đông nào không đến mở tài khoản và lưu ký chứng khoán thì sau này khi muốn phát sinh các giao dịch mua bán phải thực hiện các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam rất mất thời gian.

Thong bao mo TK va luu ky chung khoan

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đã ký

Hồ Lê Hùng

>…….

Admin