Chủ đề năm 2019: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Ngày 14/1,Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch số04/KH-TLĐ về tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 trong các cấp công đoàn với mục đích: Thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và giữa công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động (NSDLĐ) triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ để phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thông qua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, thu hút người lao động (NLĐ) gia nhập công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch TLĐ yêu cầu, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phong phú, thiết thực, tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và NLĐ, đặc biệt doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao mất ATVSLĐ; thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và NLĐ, tránh hình thức, lãng phí.Phấn đấu giảm số vụ và số người bị tai nạn lao động so với các tháng khác trong năm ít nhất 10%.

Chủ đề của Tháng hành động ATVSLĐ năm nay là:“Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/5/2019. Tỉnh Quảng Nam được Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương chọn là địa phương tổ chức Lễ phát động và các hoạt động mang tính quốc gia của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ cấp Quốc gia dự kiến vào sáng ngày 04/5/2019 (thứ 7).

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, ngành, đơn vị, cơ sở, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chủ yếu sau:Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ; Phối hợp với cơ quan chức năng tập trung vào giám sát, kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ tại doanh nghiệp; Tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn chủ động tổ chức hoặc phối hợp tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, NSDLĐ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo congdoan.vn

BG ve ATVSLĐ cơ sơ