Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan về việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thành phần tham dự Đại hội:

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các cổ đông có cổ phần tại Công ty. Nếu cổ đông nào do điều kiện không thể tới tham dự Đại hội được có thể ủy quyền hợp pháp cho một người khác có đủ năng lực pháp lý dự đại hội.

Thời gian và địa điểm Đại hội:

  • Thời gian dự kiến: Từ ngày 15/4 đến ngày 20/4/2019 (sau khi nhận được đăng ký của các cổ đông dự đại hội và lập xong danh sách đại biểu cổ đông dự đại hội, HĐQT sẽ có giấy mời chính thức.
  • Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

Đăng ký tham dự:

Để tham dự đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2019 – 2024, đề nghị các cổ đông đến Ban Tổ chức để đăng ký tham dự đại hội.

Địa điểm và thời gian đăng ký.

Phòng KTTC – Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan

Phòng TCHC – Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan

Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy,Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại:  0238.3551553

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Các cổ đông ở xa có thể gửi đăng ký và mấu giấy ủy quyền theo địa chỉ: phophongtchc@halotexco.com.vn; linhlm@halotexco.com.vn; lemylinh68@gmail.com

Mẫu giấy ủy quyền và mẫu phiếu đăng ký dự đại hội gửi kèm theo thông báo này./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Thong bao Dai hoi co dong 2019
Phieu dang ky du hop
Mau giay uy quyen (dung cho to chuc)
Mau giay uy quyen (dung cho co dong)