Thông báo về Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Thông báo về Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Kính gi Quý v c đông.

        Được sự thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến tổ chức vào ngày 14 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Công ty số 33 – Đường Nguyễn Văn Trỗi – Thành phố Vinh.

        Để Đại hội hội tụ đủ cổ đông góp phần thành công cho Đại hội thường niên 2016, Ban Tổ chức Đại hội xin gửi tới Quý cổ đông, các tập thể có phần vốn tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan bản thông báo về việc tiến hành Đại hội và các biểu mẫu kèm theo.

                        Trân trọng gửi tới quý vị cổ đông.

                                                                               T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                      ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG

                                                                  Phan Xuân Hi

Biểu mẫu đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội:  

Thong bao tien hanh DHCD 2016

3.Giay uy quyen Dai hoi dong co dong 2016 (To chuc)

4.GUQCN

5. Phieu dang ky du hop DHDCD 2016 – Ca nhan