ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 VÀ HẾT NHIỆM KỲ

        Sáng ngày 17/4/2014 tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan – Địa chỉ số 33, Đường Nguyễn Văn Trỗi – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và hết nhiệm kỳ 2009-2014.

dhcd.142

dhcd.141

dhcd.148

      Đại hội đã thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và cả nhiệm kỳ; Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và nhiệm kỳ 2014-2019; Báo cáo tài chính 2013 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và nhiệm kỳ 2009-2014; Báo cáo của Hội đồng Quản trị hết nhiệm kỳ.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 là:

-  Tổng sản lượng sợi các loại:                 12.984 tấn

-  Tổng doanh thu thuần:           673.736.310.295 VNĐ

-  Tổng giá vốn bán hàng:          604.218.746.133 VNĐ

-  Doanh thu hoạt động tài chính:      361.730.474 VNĐ

-  Tổng lợi nhuận thực hiện:         21.538.647.116 VNĐ

-  Lợi nhuận sau thuế TNDN:       15.897.318.806 VNĐ

-  Lãi cơ bản trên cổ phiếu:                         4.797 đồng/cổ phần

-  Chi trả cổ tức:                                           15%/cổ phần

      Đại hội cũng đã công bố các quyết định cử người đại diện phần vốn  và giới thiệu thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

dhcd.146

Kết quả bầu cử, Đại hội đã bầu 3 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1-     Ông Dương Khuê

2-     Ông Nguyễn Song Hải

3-     Bà Nguyễn Thị Kim Lộc

Và thành phần Ban Kiểm soát gồm:

1-     Bà Nguyễn Thị Hường

2-     Ông Trần Ngọc Thái

3-     Ông Phan Thanh Hải

dhcd.143

Đại hội cũng đã tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 và nhiệm kỳ 2014-2019.

dhcd.144

Vào lúc 11h45’cùng ngày, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

dhcd.145

Buổi chiều cùng ngày, Công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014.

Tin bài và ảnh: Đình Hải