Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 30-7-2013 của Bộ Chính trị

         Thực hiện Chương trình hành động số 11-Ctr/ĐUK ngày 22/11/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

          Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại doanh nghiệp. Đảng uỷ Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan xây dựng kế hoạch hành động như sau:

 IMỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

      1. Mục đích chung:  Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, người lao động và các cổ đông; tạo sự đồng thuận cao trong doanh nghiệp về phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng Công ty phát triển bền vững, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, công nghệ cao của vùng Bắc Trung bộ.

2.  Mục tiêu phấn đấu

- Về chỉ tiêu kinh tế xã hội:

+  Hoàn thành vựợt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

+  Đảm bảo việc làm và đời sống của Người lao động, thu nhập năm sau cao hơn năm trước 10% trở lên.

+  Thực hiện đầy đủ, kịp thời BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách cho NLĐ đúng quy định Nhà nước.

+  Hoàn thành đóng ngân sách Nhà nước và các khoản đóng góp ủng hỗ từ thiện.

+  Lợi nhuận và cổ tức hàng năm cổ đông được đạt cao hơn lãi suất liên ngân hàng.

+  Đảm bảo an ninh, trật tự, chủ động phòng chống thiên tai; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và văn hóa doanh nghiệp.

- Về xây dựng Đảng:

+  Phấn đấu trên 80% cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt từ Phó phòng là đảng viên, có trình độ Đại học và có 30% có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên. 100% đảng viên có trình độ lý luận Sơ cấp.

+  Hàng năm hoàn thành chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới; có 100% tổ chức đảng đạt TSVM.

  1. Yêu cầu:

-         Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên để lãnh đạo, tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo đạt hiệu quả cao.

-         Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống vật chất tinh thần của NLĐ; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

 II-  NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1-  Tập trung quán triệt, tuyên truyền giáo dục đến đảng viên về ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết, đáp ứng sự quan tâm của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều thế hệ danh nhân cách mạng.

2-  Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty, Đảng ủy phối hợp với Hội đồng quản trị – Cơ quan điều hành Công ty để Lãnh đạo xây dựng kế hoạch, chủ trương đầu tư và các chương trình hành động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hội nhập.

3-  Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, công nhân lành nghề, gia tăng sản lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu khách hàng.

4-  Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi của NLĐ. Xây dựng, phát hiện, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên.

5-  Hàng năm phối hợp với cơ quan chức năng có phương án, kế hoạch tập huấn, diễn tập về công tác an ninh quốc phòng, an toàn làm chủ; Phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn để chủ động và phòng ngừa rủi ro trong việc tổ chức sản xuất.

6-  Xây dựng hệ thống tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ vững mạnh, đoàn kết, nêu cao vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng và đảng viên. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động đúng Điều lệ và có nhiều hình thức trong việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước; Nội quy, quy chế của đơn vị.

                                                                                                (Nguồn VPĐU)